Een mooie slogan over ethiek

Ethiek & Integriteit

Ethiek
Ethiek gaat over moraliteit, over het goed of kwaad van het handelen.
Nog wat scherper geformuleerd vanuit de betekenis van het (griekse) woord : vanuit je grondhouding, je gezindheid, innerlijk gemoed en overtuiging nadenken over de afwegingen die tot besluiten of handelen leiden. In die zin is ethiek de leer van methodische reflectie op te maken afwegingen en het gedrag.
Het begrip verwijst naar actie, naar het voortduren van bewustwording.

Ethische reflectie 
is het overwegen van de handelingsmotivatie. Zij zorgt als het ware voor betekenis en diepgang en voor transparantie in het handelen. Als een groep reflecteert zal daarmee bovendien het afwegingskader aan waarde en sterkte winnen omdat meerdere personen hun 'spirit' inbrengen. Vragen en dilemma's krijgen in zulke verbanden een krachtige analyse, vervolgens een brede oplossingsafweging en tenslotte een (mogelijk breed) gedragen antwoord. Maar ook soms: geen antwoord....
Kenmerken van ethische reflectie zijn: een goede relatie met het persoonlijke handelen, een plaatsbepaling van je identiteit, de verbetering van het kwaliteitsaspect van het handelen en de bijdrage aan de satisfactie van het handelen.


Integriteit
Integer zijn, integer handelen, integer bestuur, integere politcus en zo worden er meer uitdrukkingen in combinatie met 'integer' gemaakt. Is het een trend, of wordt er echt aan gewerkt om integer te zijn? Toch is integer zijn niet gemakkelijk. Zoals Ien Dales in 1992 al zei: "De overheid is óf wel óf niet integer. Een beetje integer kan niet". lees verder 
Zij sprak specifiek over bestuurlijke integriteit op een congres. Het is echter een belangrijk thema op alle niveau's in de samenleving. En dat vindt zijn oorsprong in datgene wat het woord betekent.

Integer is een latijns woord en betekent: gaaf, ongeschonden, ongerept, heel. Toevallig gebruiken sommige gemeenten dit begrip heel bij de omschrijving van de wijkaanpak met de termen: schoon, veilig en heel.
Het is niet zo dat alleen ons handelen voor de ander of voor het oog mooi en goed moet zijn maar er wordt ook naar gestreefd om aldus respect te tonen, eerlijk, open en transparant te zijn. Het zijn de waarden van de mens die hij wil uitdrukken, z'n betrokkenheid op het werk en privé, en de motivatie die voortkomt uit de zingeving aan zijn leven, zijn identiteit.

Integer handelen wil ook zeggen: de ander heel laten, en zelf heel blijven.
Integriteit kan een belangrijk thema zijn voor een ondernemingsraad en politieke organen.Lees verder

Zie ook: Musschenga, Bert. Integriteit.  Over de eenheid en heelheid van de persoon. 2004. Utrecht, Lemma.

Ethiek en integriteit